Welkom bij Groen Energy
085 - 064 51 77
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00

Algemene Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GROEN ENERGY

1. Algemeen

Groen Energy is de handelsnaam van T.P.R. Groen welke bedrijfskundige en bancaire adviezen verstrekt, zonneparken op land en op water ontwikkelt, zonneparken exploiteert, zonneparken onderhoudt, complexe schade beoordeelt en taxeert, en ook toedracht onderzoek verricht in opdracht van derden (hierna te noemen: opdrachtgevers). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes tussen Groen Energy en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes

Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Groen Energy, en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. De offertes van Groen Energy zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Groen Energy is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van de werkzaamheden heeft verstrekt. Op haar beurt zal Groen Energy de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Groen Energy heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijk verklaring van eventuele eigen voorwaarden.

3. Tariefstelling

De door Groen Energy berekende tarieven zijn gebaseerd op de bestede uren tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Bij elke opdracht streeft Groen Energy ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten in het berekende tarief inbegrepen.

4. Betalingsvoorwaarden

Aan het begin van elke kalendermaand wordt door Groen Energy aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van het aantal bestede uren in de voorafgaande periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte anders overeengekomen is. Dertig dagen na de factuurdatum kan door Groen Energy de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Groen Energy de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en Groen Energy deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €140,-.

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. Groen Energy hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en Groen Energy, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Alleen de tot het moment van beëindiging bestede uren van Groen Energy worden dan in rekening gebracht. Het risico van bezettingsverlies voor Groen Energy komt daarmee voor rekening van Groen Energy.

6. Vertrouwelijkheid

Groen Energy verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Groen Energy aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Groen Energy, de werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Groen Energy. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

7. Aansprakelijkheid

Groen Energy is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van Groen Energy wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen. Als de opdrachtgever Groen Energy aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding gefixeerd worden ter hoogte van het bedrag van de declaratie door Groen Energy voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden. In geen geval zal, als de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

8. Geschillen

Als naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn mochten zijn, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/ recht vertegenwoordiger(s) mochten ontstaan dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Als deze mediation niet tot een voor beide bevredigende oplossing leidt, kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden Nederland. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is. Als partijen over de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen. De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen. De bevoegdheid van de President der rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.